LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Góc 3

Liên lạc

Liên hệ để biết thêm thông tin
trong các chương trình trung học của chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn biết thêm thông tin về Nhóm Quản lý Sinh viên hoặc quá trình trao đổi sinh viên, vui lòng điền vào mẫu liên hệ thích hợp. Một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn!

THÔNG TIN LIÊN LẠC

  Đại lộ Công viên 36, Bay Shore, NY 11706
800-766-4656 
 contact@student-manloyment.com

        ID WeChat: SMGHigh School

        WhatsApp: + 1 631-678-3301

Liên hệ góc trên

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Chọn từ các tùy chọn bên dưới để liên lạc với đại diện SMG.

Họ tên(Cần thiết)
Địa Chỉ(Cần thiết)

Trò chuyện WhatsApp